Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaamheid steeds meer ingebed binnen Vreugdenhil
In 2021 heeft Vreugdenhil samen met interne en externe stakeholders gewerkt aan de nieuwe duurzaamheids-agenda die wordt gedragen door de organisatie. Onze ambitie op het gebied van klimaat is om CO2 neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Een gezamenlijke ketenaanpak is essentieel om dit te behalen. De dialoog met onze stakeholders vormt daarin de basis voor een gedragen ambitie met heldere doelen voor de toekomst. Zo is duurzaamheid stap voor stap steeds meer ingebed binnenVreugdenhil.

We behaalden mooie resultaten: bijna 95% van de melkveehouders deed mee aan ons duurzaamheids programma, de CO2-uitstoot van melktransport is met ruim 34% verlaagd en we zijn gestart met een eerste pilot om melkveehouders nog meer te ondersteunen bij het reduceren van broeikasgassen op de boerderij.

“Vreugdenhil Dairy Foods is als familiebedrijf duurzaam vanaf de basis. Met onze visie op duurzaamheid nemen we onze verantwoordelijkheid. De mensen die het bedrijf maken en onze duurzaamheidsambities zijn met elkaar verbonden. Het mooie resultaat van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bevestigt dit. Ondanks dat we, ook voor onze medewerkers, zeer uitdagende coronajaren achter de rug hebben, geven ze aan zich verbonden te voelen met Vreugdenhil en naar tevredenheid te werken in een veilige omgeving. Een uitkomst waar we trots op zijn”, aldus CEO Albert de Groot.

Duurzame melkveehouderij
Via ons duurzaamheidsprogramma krijgen melkveehouders een premie voor het opwekken van duurzame energie. In 2021 wekte 26,9% van de melkveehouders minimaal 50% van het energieverbruik zelf duurzaam op. In 2020 was dit 23,2%. Ons doel van 25% is daarbij behaald. Onze melkveehouders zorgen met veel aandacht, 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor hun dieren met het doel ze op een gezonde manier zo oud mogelijk te laten worden. Dit resulteerde in 2021 in een gemiddelde levensduur naar 6 jaar en 26 dagen. Dit is 34 dagen meer in vergelijking met 2020. Dit resultaat ligt weer boven het landelijk gemiddelde van 6 jaar en 13 dagen.

Stimuleren weidegang
In 2021 was ons weidegangpercentage 91,0%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020 (90,6%). Hiermee voldoen onze melkveehouders ruimschoots aan de landelijke doelstelling van 81,2%. Ook ligt ons weidegangpercentage ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 84,0%. De beloning voor weidegang is al een aantal jaren hoog. Dit maakt het financieel aantrekkelijk om over te gaan op weiden.

Eerlijke en milieubewuste inkoop
In 2021 werkten we samen onze klanten en leveranciers aan een duurzaam alternatief voor onze sachets. Ook werkten we aan verduurzaming van de caps van onze blikken. De eerste tests met caps die lichter zijn en minder plastic bevatten, zijn positief. Het komende jaar schalen we het gebruik van duurzame alternatieven verder op.

Medewerkerstevredenheid
Om meer inzicht te krijgen in de betrokkenheid en tevredenheid van onze medewerkers vond in 2021 een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. In totaal deden 346 medewerkers mee (73%) en de score kwam uit op een 8.4. De drie onderdelen die de hoogste waardering kregen zijn i) betrokkenheid binnen de teams, ii) trots op Vreugdenhil en iii) betrokkenheid bij ons bedrijf. Deze resultaten laten zien dat onze werknemers betrokken, tevreden en loyaal zijn, en daar zijn we trots op.

Dairy Dialogue
In het duurzaamheidsverslag 2021 hebben we aan de hand van het thema Dairy Dialogue ervoor gekozen het verhaal achter de cijfers van de duurzaamheidsdoelstellingen te vertellen. Zo vertelt melkveehouder Joke van Dijk-Terlouw over hoe zij hun bedrijf steeds verder verduurzamen: “De melkproductie van onze koeien is bovengemiddeld, ze produceren in totaal bijna 500.000 kg melk per jaar. De koeien krijgen veel gras en geen mais. Alleen wat suikerbietenpulp, omdat dit leidt tot hogere melkproductie. Alle mest wordt op ons eigen land uitgereden. Hierdoor hoeven we niks af te voeren en weinig kunstmest aan te kopen. Ook dit leidt tot lage broeikasgasemissies.”


Vreugdenhil opereert vanuit het hart van de samenleving waar ruimte is voor dialoog. Een goede dialoog wordt gekenmerkt door aandachtig luisteren en samen kansen zoeken. “Graag bedanken we daarom onze medewerkers en alle betrokkenen in onze keten: van melkveehouders en leveranciers tot klanten. Met jullie betrokkenheid en vertrouwen zijn wij in staat om blijvend te presteren wat past binnen onze ambitie om waar ook ter wereld, elke dag het beste van melk te brengen”, besluit Albert de Groot.