Overslaan en naar de inhoud gaan

In de Leverancierscode staan gedragsregels over verantwoordelijkheden die leveranciers hebben met betrekking tot bedrijfsintegriteit, milieu en lokale omgeving, werknemers en dierenwelzijn. We werken alleen samen met leveranciers die voldoen aan deze eisen. Omdat we veel met Europese leveranciers werken zijn veel risico’s vaak al afgedekt in wet- en regelgeving. Iedere drie jaar wordt de leverancierscode opnieuw ondertekend. In de leveranciersaudits letten we op naleving van de eisen die we stellen. Bij afwijkingen wordt samen met de leverancier een verbeterplan opgesteld om oplossingen op korte termijn te realiseren. Als gevolg van COVID-19 vonden er minder leveranciersaudits plaats, of in sommige gevallen op afstand. In 2021 zijn de audits weer opgepakt, en ook het komende jaar vinden de audits weer plaats.

In 2022 gaan we in het kader van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan de slag met ‘due diligence’, oftewel ‘gepaste zorgvuldigheid’. Dit betekent dat we meer inzicht hebben in de risico’s op mensen en het milieu waar wij door onze bedrijfsactiviteiten – direct of indirect – bij betrokken zijn. Due diligence is een continu proces en daarom zullen we deze risico’s doorlopend evalueren en hierop reageren om deze risico’s terug te dringen. Een eerste stap naar deze due diligence aanpak is het in kaart brengen van de risico’s op mens en milieu in onze hele keten. Dit doen we voor alle grondstoffen, goederen en diensten die we inkopen. We inventariseren waar de potentiële risico’s liggen in onze keten. Daar waar de risico’s mogelijk hoog zijn doen we een verdiepende risicoanalyse of een leveranciersaudit. Bijvoorbeeld voor grondstoffen uit landen waar de bescherming van mensenrechten en milieu niet altijd vanzelfsprekend is. Waar nodig zullen we ook de Leverancierscode herzien om potentiële risico’s uit te sluiten.