Contact

Duurzame melkveehouderij

Deelname duurzaamheidsprogramma

De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) en LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) formuleerden ambitieuze doelen voor 2020 binnen het samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen (www.duurzamezuivelketen.nl). Deze doelen vertaalt Vreugdenhil in een duurzaamheidsprogramma, waarbij we onze 850 Nederlandse melkveehouders belonen voor duurzaamheidsinspanningen. Voor een financiële vergoeding moet een veehouder minimaal vijf van de twaalf programmapunten halen. Elke extra inspanning wordt financieel beloond, tot een maximum van € 0,60/100 kg melk. In 2017 ontving 76% van de melkveehouders een duurzaamheidspremie. In 2016 was dit 72%. Melkveehouders kregen een beloning voor onder meer het verhogen van de levensduur van koeien, efficiënt energiegebruik, het opwekken van duurzame energie, biodiversiteitsinspanningen, grondgebondenheid, het betrekken van de maatschappij en het uitvoeren van het KoeKompas. KoeKompas is een instrument waarmee de dierenarts twee keer per jaar het dierenwelzijn en de diergezondheid in kaart brengt en advies geeft over verbeterstappen. Mede op basis van overleg met melkveehouders uit de klankbordgroep is besloten om het duurzaamheidsprogramma van 2018 gelijk te houden aan dat van 2017.

Verlagen broeikasgassen op de boerderij 

De broeikasgasuitstoot door de productie van melkpoeder vindt grotendeels plaats op het boerenerf door methaanuitstoot van koeien en in mindere mate door het gebruik van fossiele brandstoffen als elektra en diesel. Met een premie voor een laag energiegebruik en het opwekken van duurzame energie willen we de uitstoot van broeikasgassen verlagen. In 2017 wekte 7% van de melkveehouders minimaal 50% van het energieverbruik zelf duurzaam op. Ons doel was 10%. En 67% van de melkveehouders gebruikte maximaal 70 kilowattuur per duizend kilogram melk. Ons doel was 60%. In 2018 introduceren we een rekenmodel voor melkveehouders waarmee zij hun gehele broeikasgasuitstoot kunnen berekenen. Dus ook de methaanuitstoot. Binnen de duurzame zuivelketen hebben we ons aan de volgende doelen voor 2020 gecommitteerd: 20% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 en klimaatneutrale ontwikkeling en 16% duurzame energie.

Weidegang

Ons weidegangpercentage steeg in 2017 met bijna 2% naar 87,5%. Het Nederlandse gemiddelde is 80,4%. De stijging werd mede veroorzaakt door het verhogen van de weidepremie van € 0,50, naar € 1,50 per 100 kg melk. Het weidegangpercentage wordt berekend door de optelsom van het aantal melkveehouders met deel- en volledige weidegang. Onder volledige weidegang verstaan we dat de melkkoeien minimaal 6 uur per dag en ten minste 120 dagen per jaar buiten lopen (of minimaal 720 uur per jaar, gedurende minimaal 120 dagen). Bij deelweidegang moet minimaal 25% van de runderen minimaal 120 dagen weidegang krijgen. Het aandeel volledige weidegang steeg in 2017 naar 81%. In 2016 was dit nog 79%.

 

 

 

Dilemma: fosfaatreductie versus levensduur

In 2017 daalde de levensduur van de koeien van onze melkveehouders met 67 dagen in vergelijking met 2016 naar ruim vijf jaar en acht maanden. De levensduur is wel 45 dagen hoger dan het landelijk gemiddelde. De daling werd mede veroorzaakt door de keuze rondom het dilemma: fosfaat reduceren versus levensduur verlengen. De fosfaatreductieregeling is het gevolg van de afspraken die eerder met Brussel zijn gemaakt om onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram fosfaat te blijven, één van de voorwaarden om derogatie in Nederland te houden. Derogatie is een uitzonderingspositie waarbij boeren onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest mogen gebruiken op een hectare voedergrasland. Op basis van voorlopige cijfers lijkt het erop dat we dat doel halen. Het betekende helaas wel een daling van de levensduur van koeien. Bedrijven die de afgelopen jaren zijn gegroeid, moesten namelijk dieren inleveren. Koeien werden dus mogelijk eerder geslacht dan in een normale situatie. We verwachten dat de levensduur na 2017 stijgt en dat ons lange termijn levensduur-doel voor 2020 (6 jaar en 73 dagen) realistisch is.

Maatschappij betrekken

Één van de onderdelen van het duurzaamheidsprogramma is het betrekken van de maatschappij bij het agrarische bedrijf. 42% van onze melkveehouders ontving in 2017 minstens twee keer tien of meer burgers op het boerenbedrijf. Ze gaven uitleg over hoe er met zorg voor de dieren een gezond product als melk wordt geproduceerd.

 

“Door burgers op je bedrijf te betrekken, kun je een bijdrage leveren aan het besef waar en hoe voedsel wordt geproduceerd. Het is mooi dat Vreugdenhil dat ook financieel beloont en ondersteunt met promotiemateriaal, zoals puzzelboekjes voor de kinderen.”

Agnes Jongman, melkveehoudster

Biologische melkpoeder

In 2017 zijn we mede op verzoek van klanten gestart met het produceren van biologische melkpoeder.